I edycji Konkursu Literackiego im. Kazimierza Furmana

Tag: konkurs
Dział: Zielona Góra

Akademickie Centrum Kultury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim organizuje konkurs literacki. Jeśli piszesz prozę i tworzysz poezję, to zgłoś się już teraz!

REGULAMIN

I edycji Konkursu Literackiego im. Kazimierza Furmana

„FurmanKa” 2012

 

 

1.     Konkurs Literacki im. Kazimierza Furmana „FurmanKa”, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany przez Akademickie Centrum Kultury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, zwane dalej „Organizatorem”.   

2.     Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Go do udziału w Konkursie.

3.     Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, niezależnie od przynależności do organizacji, stowarzyszeń czy związków literackich), którzy ukończyli 16. rok życia.

4.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy o dowolnej tematyce – w kategorii Poezja, lub 1 tekstu prozatorskiego, który nie przekracza 30 tys. znaków – w kategorii Proza. Rozpatrywane będą tylko utwory nigdzie dotychczas niepublikowane (także w internecie) i nienagradzane w innych konkursach.

5.     Nadesłane prace konkursowe muszą w całości stanowić oryginalną twórczość Uczestnika.

6.     Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za zestaw lub za jeden utwór. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania I narody.

7.     Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.

8.     Każdy z utworów winien być przesłany w 4 egzemplarzach wydruku komputerowego.

9.     Do każdej pracy opatrzonej słownym godłem (prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą imię, nazwisko, dokładny adres, nr telefonu autora oraz adres e-mail, a także oświadczenie, że treść przesłanych przez niego prac konkursowych nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia w/w prac konkursowych oraz do zezwolenia na ich publikację przez Organizatora Konkursu.

10.  Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2012 roku. Prace należy przesyłać na adres: Akademickie Centrum Kultury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Fryderyka Chopina 52 (Budynek 7, pokój 9),66-400 Gorzów Wielkopolski, z dopiskiem KONKURS POETYCKI „FURMANKA”

11.  Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 maja 2012 w siedzibie Akademickiego Centrum Kultury PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim.

12.  Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów prac werdyktu Jury (informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej www.pwsz.pl. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w specjalnym wydawnictwie pokonkursowym.

10.  Szczegółowe informacje: Akademickie Centrum Kultury PWSZ; tel.: 95 727 95 38; 723 638 190. Adres do korespondencji mailowej: kultura@pwsz.pl


data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:03:44
Komentarze
 
Polityka Prywatności